Abonnementsbetingelser for Verarca  

  

1. Introduktion

1.1. I forbindelse med Kundens bestilling af demo- eller betalingsabonnement på Verarca via www.verarca.dk eller ved anden henvendelse til Leverandøren accepterer Kunden nedenstående betingelser for leverance og brug af Verarca som en del af abonnementsaftalen mellem Kunden og Leverandøren. 

   

  2. Definitioner: 

  2.1. I Betingelserne har nedenstående definitioner følgende betydning: 

  2.1.1.  ”Betingelser” betyder disse abonnementsbetingelser for Verarca eller efterfølgende ændringer hertil i overensstemmelse med nedenstående. 

  2.1.2. ”Verarca” betyder Leverandørens Software-as-a-Service løsning til erhvervskunder til beregning af CO2-udledning og klimarapportering.  

  2.1.3. ”Leverandøren” betyder VEP A/S, CVR-nummer 40706046, Borgergade 28, DK-7323 Give. 

  2.1.4. ”Kunden” betyder den erhvervsdrivende fysiske eller juridiske person, på hvis vegne, der tegnes abonnement eller på anden måde anmodes om adgang til Verarca. 

  2.1.5. ”Kundedata” betyder data fra Kunden, som importeres til og behandles i Verarca samt resultaterne af de konkrete CO2 -beregninger, Verarca foretager på baggrund af Kundens data.   

   

  3. Accept af Betingelser. Ændring 

  3.1. For at få adgang til Verarca skal Kunden tegne et demo- eller betalingsabonnement og i den forbindelse acceptere Betingelserne. Bestilling af abonnement og accept af Betingelserne kan ske via www.verarca.dk eller ved anden henvendelse til Leverandøren.  

  3.2. Leverandøren er til enhver tid berettiget til at ændre Betingelserne med 30 dages varsel. Ændringer varsles i Verarca og på Leverandørens hjemmeside samt via e-mail på den/de af Kunden opgivne e-mailadresser. Kundens brug af Verarca efter udløbet af varsling om ændringer anses som Kundens accept af de nye/ændrede Betingelser. 

   

  4. Abonnements varighed, forlængelse op-/nedgradering 

  4.1. Leverandøren tilbyder en række forskellige demo- og betalingsabonnementer for brug af Verarca. Indholdet af de tilbudte abonnementer findes på www.verarca.dk eller rekvireres ved henvendelse til Leverandøren. 

  4.2. Det af Kunden valgte demo- eller betalingsabonnement tegnes for 12 måneder ad gangen med automatisk forlængelse for yderligere 12 måneder medmindre abonnementet opsiges i overensstemmelse med pkt. 10 nedenfor.  

  4.3. Medmindre andet aftales træder et abonnement i kraft den dato, hvor kunden bestiller det pågældende abonnement og accepterer Betingelserne (”Ikrafttrædelsesdatoen”). 

  4.4. De af Leverandøren tilbudte abonnementer indeholder forskellige forbrugsgrænser baseret på antal tilgængelige bogføringsposteringer. Det er Kundens ansvar at sikre sig, at det valgte abonnement har de forbrugsgrænser, der svarer til Kundens behov. Overskrider Kunden i en abonnementsperiode det maksimale antal bogføringsposter i det af Kunden valgte abonnement, opgraderes Kundens abonnement automatisk til det abonnement, der modsvarer Kundens reelle forbrug. Opgraderingen sker med tilbagevirkende kraft fra begyndelsen af den abonnementsperiode, hvor overskridelsen finder sted, og Kunden faktureres for forskellen mellem det valgte abonnement og det abonnement, Kunden bliver opgraderet til. Ved fremtidige automatiske forlængelser vil det opgraderede abonnementet blive lagt til grund for forlængelsen.  

   

  5. Kundens brug af Verarca 

  5.1. Leverandøren giver Kunden tilladelse til at bruge Verarca i overensstemmelse med de forbrugsgrænser og andre vilkår, der fremgår af det af Kunden bestilte abonnement og disse Betingelser.  

  5.2. Leverandøren leverer Verarca som en online ”Software-as-a-Service” ydelse og Kunden må alene anvende Verarca på den måde. Kunden opnår herudover ikke nogen ret til Verarca eller kopier heraf.   

  5.3. Verarca leveres til Kunden, som er og forefindes og uden ansvar for Leverandøren, jfr. i øvrigt pkt. 13 i Betingelserne. 

  5.4. Verarca må alene benyttes af Kundens ansatte og i nødvendigt omfang af Kundens eksterne rådgivere. Kunden har overfor Leverandøren det fulde ansvar for ansattes og evt. eksterne rådgiveres brug af Verarca.  

  5.5. Verarca må alene anvendes til de af Leverandøren beskrevne formål og må ikke anvendes på en måde, som er i strid med gældende lovgivning eller som på anden måde kan være til skade for Leverandørens eller Verarcas navn eller omdømme. 

  5.6. Kunden har det fulde ansvar for, at Kundens brug af Verarca, herunder Kundens overførsel af data til Verarca eller ved at tillade integration mellem Verarca og software, IT-infrastruktur m.v. ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt Kunden bliver opmærksom på eller har rimelige anledning til at formode at Kundens brug af Verarca krænker tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til øjeblikkeligt at ophøre med at bruge Verarca. Kunden er endvidere forpligtet til at friholde Leverandøren for ethvert krav, der måtte blive rejst mod Leverandøren af tredjemand som følge af Kundens brug af Verarca samt alle rimelige udgifter afholdt af Leverandøren i forbindelse med sådanne krav.   

   

  6. Pris, fakturering og betaling 

  6.1. Priserne for abonnement på Verarca består af et opstartsgebyr, som Kunden betaler i forbindelse med tegning af det første abonnement samt en årlig abonnementsbetaling baseret på det af Kunden valgte abonnement. De til enhver tid gældende priser for de udbudte abonnementer findes på www.verarca.dk . Alle priser er eksklusive moms. 

  6.2. Den årlige abonnementsbetaling reguleres hvert år med virkning fra den 1. januar med udviklingen i oktober måneds nettopris indeks året før sammenholdt med året forinden, dog minimum 3%. 

  6.3. Ændringer til den årlige abonnementsbetaling kan i øvrigt varsles ændret med minimum 90 dages varsel til udløb af en abonnementsperiode.  

  6.4. Kunden accepterer, at Leverandøren sender fakturaer til den e-mailadresse, Kunden har angivet i forbindelse med tegning af abonnement medmindre Kunden efterfølgende skriftligt giver Leverandøren instruks om at benytte en anden e-mailadresse. 

  6.5. Fakturaer forfalder til betaling netto kontant senest 8 dage fra fakturadato. 

   

   

  7. Teknisk Support 

  7.1. Leverandøren leverer teknisk support på brug af Verarca i det omfang og tidsrum, der fremgår på www.verarca.dk. Den tekniske support indgår i prisen for Kundens abonnement. Den tekniske support omfatter ikke klimarådgivning, der leveres som en tilvalgsydelse til abonnementer. 

   

  8. Behandling af data herunder Kundedata og persondata 

  8.1. Uanset at Kunden ejer Kundedata er Leverandøren berettiget til under iagttagelse af hemmeligholdelsesforpligtelsen i pkt. 14 i Betingelserne at bruge Kundedata til at vedligeholde og udvikle Vararca, herunder til træning af den kunstige intelligens (AI) der er indlejret i Verarca og som anvendes i beregningen af CO2-udledning.    

  8.2. Leverandøren er endvidere berettiget til at indsamle og anvende teknisk information, der indsamles og/eller genereres ved Kundens brug af Verarca med henblik på statistik og analyse af Verarcas funktionalitet og præstation. I det omfang, der Leverandøren måtte indsamle persondate om Kundens autoriserede brugere i den forbindelse er Leverandøren dataansvarlig for denne behandling af persondata. Leverandøren behandler sådan persondata i overensstemmelse med Leverandørens privatlivspolitik, der kan findes på www.verarca.dk . 

  8.3 Parterne er enige om, at i det omfang Kundedata indeholder persondata har Kunden ved brug af Verarca rollen som dataansvarlig og Leverandøren rollen som databehandler. Der henvises til den separat indgåede databehandleraftale for så vidt angår de yderligere betingelser for behandling af persondata. 

   

  9. Drift, opdateringer og ændringer 

  9.1. Leverandøren tilstræber at Verarca til enhver tid har bedst mulig driftsstabilitet.  

  9.2. Planlagte afbrydelser i driften vil så vidt muligt blive annonceret i Verarca eller på www.verarca.dk 14 dage i forvejen.  

  9.3. I tilfælde af ikke-planlagte nedbrud eller andre driftsforstyrrelser vil Leverandøren hurtigst muligt forsøge at genoprette normal drift af Verarca. Herudover kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig for planlagte eller ikke-planlagte driftsforstyrrelser af Verarca uanset om sådanne driftsforstyrrelser skyldes Leverandørens/Verarcas forhold eller forhold hos tredjemand eller Kunden. 

  9.4. Leverandøren er berettiget til løbende at lave opdateringer og ændringer af Verarca om nødvendigt uden varsel. Kunden er indforstået med at sådanne opdateringer og ændringer kan påvirke den måde Verarca fungerer på generelt og/eller den måde, Kunden konkret bruger Verarca på.  

   

  10. Opsigelse  

  10.1. Kunden kan opsige sit abonnement i Verarca eller ved skriftlig henvendelse til Leverandøren i begge tilfælde med mindst 90 dages varsel til udgangen af den igangværende abonnementsperiode. Opsiger Kunden sit abonnement senere end 90 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode betragtes det som en opsigelse til udgangen af den kommende abonnementsperiode. 

  10.2. Leverandøren er berettiget til at opsige abonnementet med 6 måneders varsel eller uden varsel i tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af disse Betingelser eller i tilfælde af Kundens konkurs eller insolvens. 

  10.3. Kunden har ved opsigelse adgang til at bruge Verarca i den resterende del af Abonnementsperioden i overensstemmelse med det tegnede abonnement herunder disse Betingelser.  

  10.4. Ved abonnementets ophør påhviler det Kunden at sørge for eksport af Kundedata fra Verarca til Kundens interne eller eksterne arkiver senest 10 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen til ophør. Herefter er Leverandøren berettiget og forpligtet til at slette Kundens Kundedata. 

  Kunden har selv ansvaret for eventuel opbevaring af den eksporterede Kundedata i overensstemmelse med gældende lovgivning efter abonnementets ophør. 

   

  11. Immaterielle rettigheder 

  11.1. Alle rettigheder af enhver art til Verarca og til data, der behandles eller skabes ved brug af Verarca, bortset fra Kundedata, tilhører Leverandøren eller Leverandørens licensgiver. Disse rettigheder overdrages ikke til Kunden. 

  11.2. Alle rettigheder til eventuelle individuelt udarbejdede løsninger til Kundens brug af Verarca tilhører ligeledes Leverandøren uanset om Kunden betaler særskilt for sådanne individuelt udarbejdede løsninger.  

  11.3.Rettighederne til Kundedata tilhører Kunden.  

   

   

  12. Overdragelse 

  12.1. Leverandøren har til enhver tid ret til at overdrage alle rettigheder og/eller forpligtelser overfor Kunden til tredjemand. 

  12.2. Kunden er ikke uden Leverandørens konkrete, skriftlige samtykke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under aftaleforholdet med Leverandøren til tredjemand. 

   

  13. Leverandørens ansvar 

  13.1. Enhver brug af Verarca sker på Kundens eget ansvar. Leverandøren er således ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i CO2 – beregninger og tilhørende dokumentation eller eventuelle andre serviceydelser, som Verarca leverer til Kunden. Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som Kunden måtte lide som følge af Kundens brug af Verarca, herunder indirekte tab som f.eks. driftstab, tab af data, eller tab som følge af skade på Kundens IT-infrastruktur.   

  13.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er eller senere bliver tilgængelige og som integreres med Verarca, herunder for sådanne tredjepartsløsningers tilgængelighed, sikkerhed, funktionalitet, herunder rigtighed, fuldstændighed og pålidelighed.  

  13.3. Leverandørens samlede erstatningsansvar overfor Kunden er under alle omstændigheder begrænset til Kundens samlede abonnementsbetaling de seneste 12 måneder forud for den begivenheds indtræden, der udløser Kundens krav mod Leverandøren. 

   

  14. Fortrolighed  

  14.1. Alle oplysninger om Kunden og Kundens virksomhed, som Leverandøren modtager i forbindelse med Kundens brug af Verarca er fortrolige og Leverandøren er uberettiget til at videregive eller bruge fortrolige oplysninger til andre formål end at levere de aftalte ydelser. 

   

  15. Tvister 

  15.1. Aftaleforholdet mellem Leverandøren og Kunden om Kundens brug af Verarca, herunder Betingelserne er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af Betingelserne eller øvrige aftalevilkår mellem Leverandøren og Kunden skal afgøres ved Retten i Kolding som første instans. 

   

  16. Ikrafttræden 

  16.1. ovenstående Vilkår er gældende fra 1. januar 2024 og erstatter tidligere vilkår. 

   

  VI ER KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG

  Digitalt og compliant CO2-beregner inden for gældende lov